เว็ปไซด์กรมที่ดิน | ลงบันทึกเข้า | แก้ไขรหัสผ่าน | ลงทะเบียน | วิธีใช้งาน
ลงทะเบียน (เฉพาะช่างรังวัด กรมที่ดิน)
*สถานะข้าราชการ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ  
*รหัสประจำตัวประชาชน  (กรอกตัวเลข 13 หลัก)
  รหัสข้าราชการกรมที่ดิน
*คำนำหน้า
*ชื่อ
*นามสกุล
*วัน เดือน ปีเกิด Click Here to use a calendar (dd/mm/yyyy)
*หน่วยงานต้นสังกัด ราชการบริหารส่วนกลาง   สำนักงานที่ดินจังหวัด
  หน่วยงานปัจจุบัน ราชการบริหารส่วนกลาง   สำนักงานที่ดินจังหวัด
*ตำแหน่งงาน
*e-mail address
*เบอร์โทรศัพท์
*ชื่อเข้าใช้ระบบ
*รหัสผ่าน  (กรอกอย่างน้อย 6 ตัว)
*ยืนยันรหัสผ่าน  (กรอกอย่างน้อย 6 ตัว)
* หัวข้อที่ต้องกรอกรายละเอียด  * เลือกกรอกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือทั้งสองหัวข้อ
© Copyright 2006 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
อาคารรังวัดและทำแผนที่ ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120